Information till dig som är medlem i FGK

Förtydligande av andrahandsuthyrning av kolonistuga 


 

Att bygga i sin koloni

 

Det är väldigt viktigt att man börjar med sin lokala förening vad som gäller för byggnation i ditt område.

Observera att även om din förening ger sitt godkännande behöver det inte betyda att du kommer att få bygga. Eller tvärtom, du kan ha fått ett bygglov av stadsbyggnadskontoret men inte förankrat det med din lokala förening. 

Börja alltid hos din förening!

 


 

Vinterboende

 

Det är inte tillåtet att bo i sin kolonistuga under tiden 1 november till 1 mars.

I många koloniområden finns det inte vatten och avlopp som gör vinterboende möjligt.

Man får dock komma och se till stugan enstaka dag eller veckoslut.

Om man av någon anledning vill bo i stugan flera dagar under vintern krävs skriftligt godkännande av lokalföreningen.

- Se arrendeavtalet/nyttjanderättskontraktet § 5.

 

I arrendeavtalet/nyttjanderättskontraktet står också att kolonistugan inte får användas för permanent boende.

Medlemmen måste alltså ha en annan fast folkbokföringsadress. Kolonistugan får inte hyras ut i andra hand och den får inte heller användas för annat än koloniverksamhet. Förtydligande av andrahandsuthyrning av kolonistuga.

 

Det finns ytterligare regler i arrendeavtalet/nyttjanderättskontraktet och i FGK:s och lokalföreningens stadgar som du som kolonist behöver känna till.

Den som inte följer reglerna riskerar uppsägning av arrendeavtalet/nyttjanderättskontraktet och uteslutning ur föreningen.

 


 

Deklarera ditt småhus 

 

Ett flertal koloniområden har idag taxeringsvärden och samtliga koloniföreningar inom FGK kommer att fastighetsdeklareras. Fastighetstaxering småhus 

OBS! Meddela skatteverket omedelbart efter din försäljning med tanke på fastighetsskatten.

  


 

Miljödiplomera din förening

 

Att aktivt arbeta för och värna om en bra miljö är en del i koloniträdgårdsföreningarnas verksamhet. Koloniträdgårdsföreningar har alla möjligheter att vara föregångare och föredömen i miljöarbetet i sin kommun/stadsdel. Här finns engagerade och kunniga medlemmar och en verksamhet som i sig är positiv för miljön. Ett engagemang som är till nytta för föreningen och dess medlemmar men också samhället i övrigt och som i sin tur kan ge ringar på vattnet till andra.

Genom Miljödiplomeringen har föreningarna ett verktyg, en pedagogisk vägledning för det egna miljöarbetet. Detta ger goodwill åt föreningen och stärker dess ställning.

Det är också viktigt för att visa på koloniområdenas berättigande i städer och tätorter.

Miljödiplomeringen är upplagd så att föreningen stegvis kan förbättra sitt arbete för miljön.

Föreningen ska först uppnå en obligatorisk nivå som ger det första diplomet. I den nivån ingår bl a gemensamma regler för ekologisk odling och kompostering. Därefter går man vidare till högre nivåer genom att samla poäng för åtgärder inom följande områden: organisation, odling, biologisk mångfald, vatten och avlopp, energi och material samt transport och maskiner.

Ett häfte med kriterierna för miljödiplomering och en kompletterande handledning kan ses här Miljödiplomering.

Kontakta Koloniträdgårdsförbundet för ytterligare information.

 


 

 

Registrering av personuppgifter

 

Enligt den nya dataskyddsförordning (också kallad GDPR, ) som träder i kraft den 25 maj 2018 ska lokalföreningarna informera alla medlemmar om vilka personuppgifter som finns registrerade hos föreningen, FGK och Koloniträdgårdsförbundet. Information kan ges via anslag eller hemsida till befintliga redan registrerade medlemmar.

Nya medlemmar som registreras ska skriva under ett formulär för Samtycke till registrering av personuppgifter. I detta anges vilka uppgifter som registreras och varför. Uppgifterna stryks när arrendet/medlemsskapet upphör.

Mer information finns på datainspektionens hemsidoch på Koloniträdgårdsförbundet information 


  

 

Information om ändringar av arrendekontrakt och överlåtelse av arrenderätten samt arrende- och skötselavtal koloniförening